PROGRAM SZKOLENIOWY I TRENINGOWY NA ROK 2023/2024

OFERTA  » PROGRAM SZKOLENIOWY I TRENINGOWY NA ROK 2023/2024

OFERTA SZKOLEŃ

DLA FIRM I KLIENTA INDYWIDUALNEGO

na rok 2023/2024

 

 

A. SZKOLENIA Z ZAKRESU TEMATYKI

PSYCHOLOGICZNEJ/PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ

 

1. PSYCHOTERAPIA (seminarium teoretyczne dla nauczycieli, muzykoterapeutów, arteterapeutów, choreoterapeutów, terapeutów zajęciowych, terapeutów pedagogicznych, fizjoterapeutów, pielęgniarek, pedagogów oraz innych specjalistów)

2. Charakterystyka zaburzeń rozwojowych oraz w zakresie zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży; metody diagnozy i terapii.

3. Nerwice i depresje wśród dzieci i młodzieży. Metody diagnozy i terapii.

4. Metody diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalno-społecznego. Wybrane techniki muzykoterapeutyczne.

5. Mózgowe porażenie dziecięce. Charakterystyka schorzenia, metody rehabilitacji.

6. Stres w pracy nauczyciela. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

7. Zasady pracy z nową grupą szkolną/przedszkolną i terapeutyczną. Dobór członków, diagnozowanie procesów grupowych iprzeciwdziałanie zjawiskom destrukcyjnym (oferta dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, fizjoterapeutów, muzykoterapeutów, arteterapeutów, psychologów, psychoterapeutów).

8. Praca w zespołach pracowniczych (oferta dla pracodawców, zakładów pracy)

9. Kontrakt pedagogiczny/ terapeutyczny w pracy pedagoga (oferta skierowana do pedagogów, nauczycieli, terapeutów pedagogicznych, logopedów)

10. Kontrakt terapeutyczny i praca w kręgu (oferta dla pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów pedagogicznych, terapeutów zajęciowych, muzykoterapeutów, arteterapeutów i terapeutów innych specjalności)

11. Mobbing w szkole. Diagnoza i profilaktyka.

12. Zjawisko mobbingu w zakładach pracy. Diagnoza i profilaktyka.

 

 

B. SZKOLENIA Z ZAKRESU MUZYKOTERAPII

 

1. Warsztaty z muzykoterapii z el. komunikacji interpersonalnej.

2. Muzykoterapia w pedagogice. Wprowadzenie. (seminarium)

3. Muzykoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podstawy teoretyczne i metodyczne.

4. Muzykoterapia w rewalidacji.

5. Muzykoterapia w terapii pedagogicznej.

6. Muzykoterapia w terapii zajęciowej.

7. Muzykoterapia w rehabilitacji.

8. Muzykoterapia w psychoterapii.

9. Muzyczne i plastyczne techniki projekcyjne w diagnozie struktury rodziny.

10. Muzykoterapeutyczne techniki projekcyjne w diagnozie socjometrycznej grupy szkolnej/terapeutycznej.

11. Muzykoterapia w integracji grupy szkolnej/przedszkolnej/terapeutycznej.

12. Muzyczne techniki relaksacyjne.

13. Wykorzystanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych w diagnozie muzykoterapeutycznej i terapii manualnej. (kurs skierowany do muzykoterapeutów, terapeutów pedagogicznych, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, psychologów)

14. Muzykoterapia w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym – podstawy teoretyczne i metodyczne

15. Grupowa muzykoterapia aktywna w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

16. Indywidualna muzykoterapia aktywna dziecka z m.p.dz. Terapia przy fortepianie.

17. Muzykoterapia aktywna w usprawnianiu funkcji manualnych dzieci z  m.p.dz. oraz osób z fragmentarycznymi deficytami psychomotoryki.

18. Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w rehabilitacji ruchowej dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.

19. Muzykoterapia aktywna w usprawnianiu funkcji poznawczych dziecka  z mózgowym porażeniem dziecięcym.

20. El. psychoterapii w muzykoterapii dzieci z mózgowym porażeniem   dziecięcym.

21. Muzykoterapia w kształtowaniu funkcji psychomotorycznych dzieci z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi.

22. Muzykoterapia aktywna w kształtowaniu procesów analizy i syntezy słuchowej oraz funkcji mowy.

23. Muzykoterapia aktywna w kształtowaniu funkcji analizy i syntezy wzrokowej i wyobraźni przestrzennej dziecka.

24. Muzykoterapia aktywna w kształtowaniu funkcji manualnych i grafomotorycznych dzieci zdrowych i z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi.

25. Muzykoterapia aktywna w kształtowaniu procesów poznawczych dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym o prawidłowym i nieprawidłowym rozwoju psychomotorycznym.

 

C. WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO z Z EL. MUZYKOTERAPII

1. Warsztaty rozwoju osobistego/wsparcia psychologicznego z el. muzykoterapii dla nauczycieli (CEL: wsparcie, psychologiczne, psychoedukacja, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, poznawanie metod radzenia sobie ze stresem, rozwijanie kompetencji społecznych w kontakcie z uczniem i współpracownikami, analiza trudności w relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – współpracownik, nauczyciel – zwierzchnik; zajęcia mogą być połączone z psychoedukacją, promocją zdrowia)

2. Warsztaty rozwoju osobistego/wsparcia psychologicznego z el. muzykoterapii dla pracowników służby zdrowia (CEL: przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu).

3. Warsztaty rozwoju osobistego/wsparcia psychologicznego z el. muzykoterapii dla pracowników spoza sektora oświatowegoi medycznego.

4. Warsztaty rozwoju osobistego z el. muzykoterapii dla osób bezrobotnych

5. Treningi interpersonalne, autoprezentacja

6. Mobilny Model Rekreacji Muzycznej - warsztaty rozwoju osobistego połączone z rekreacją ruchową i relaksacją muzyczną dla seniora.

7. MUZYKOTERAPIA BLOKOWA

(warsztaty rozwoju osobowości z uwzgl. technik muzykoterapii aktywnej i percepcyjnej; 4x1.5 godz. raz w miesiącu dla osób niemogących uczestniczyć w warsztatach w ciągu tygodnia oraz mieszkańców spoza województwa świętokrzyskiego)

 

***

Ze szczegółowym programem szkoleniowym i treningowym (tematyka,liczba godzin, cennik) naszego ośrodka można zapoznać się w zamieszczonym poniżej

 

ZAŁĄCZNIKU

 

MUZYKOTERAPIA NEWSLETTER

 

Formularz zgłoszniowy dla osób zainteresowanych

otrzymywaniem NEWSLETTERA z naszą

aktualną ofertą szkoleniową/terapeutyczną

 

Zapisz się!

 

 

OFERTA SZKOLENIOWA