WARSZAWA. MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU

OGŁOSZENIA » MUZYKOTERAPIA-SZKOLENIA » WARSZAWA. MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU

 

 

 

 

WARSZAWA MUZYKOTERAPIA

W PRZEDSZKOLU

   

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów oraz studentów studiów pedagogicznych - specj. edukacja przedszkolna - do szkolenia z zakresu wykorzystania technik muzykoterapeutycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

 Szkolenie jest IV-stopniowe i uwzględnia realizację następujących zagadnień:

    

A.  MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU. I stopień.

Podstawy teoretyczne i metodyczne zajęć muzykoterapeutycznych w przedszkolu - 30 godzin

 

 • Podstawy teoretyczne muzykoterapii – 2 godz.
 • Praca w kręgu – 2 godz
 • Kontrakt terapeutyczny – 2 godz.
 • Podstawy metodyczne zajęć muzykoterapeutycznych. Struktura sesji- 6 godz.
 • Elementarne narzędzia w diagnozie muzykoterapeutycznej. Konwencjonalne i niekonwencjonalne instrumenty muzyczne  - 2 godz.
 • Wybrane ćwiczenia muzykoterapeutyczne dla poszczególnych części/faz sesji terapeutycznych – 16 godz.

 

B.  MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU. II stopień

Praca z nową grupą przedszkolną/terapeutyczną. Integracja i budowanie relacji  w społeczności terapeutycznej – 60 godzin

 

 • Fazy rozwoju grupy. Relacja oraz integracja grupy, jako istotne zmienne warunkujące skuteczność procesu terapeutycznego – 4 godz
 • Prezentacja wybranych technik muzykoterapeutycznych dla poszczególnych faz rozwoju grupy (ćwiczenia orientacyjno-poznawcze, ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb zależnościowych dziecka, techniki otwierające na emocje i potrzeby podopiecznego, techniki klaryfikacji emocji negatywnych, muzyczne techniki socjometryczne, techniki z zakresu komunikacji interpersonalnej) – 56 godz.

 

C.  MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU. III stopień

Wykorzystanie technik muzykoterapii w stymulacji sfery psychomotorycznej dziecka  - 40 godz.

 

 • Rola muzykoterapii w kształtowaniu procesów integracji sensomotorycznej, świadomości ciała oraz orientacji przestrzennej dziecka – 4 godz.
 • Zastosowanie ćwiczeń muzyczno – ruchowych w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu - 4 godz.
 • Muzykoterapia aktywna w kształtowaniu funkcji lokomocyjnych -4 godz
 • Wybrane zadania muzyczno – ruchowe w usprawnianiu koordynacji ruchowej (wzrokowo – ruchowej, słuchowo – ruchowej oraz wzrokowo – słuchowo – ruchowej) dzieci o prawidłowym i nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym - 4 godz.
 • Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w kształtowaniu funkcji manualnych - 6 godz.
 • Rola muzykoterapii aktywnej w usprawnianiu funkcji grafomotorycznych oraz procesów analizy i syntezy wzrokowej - 6 godz.
 • Muzykoterapia jako forma wspomagająca terapię logopedyczną (śpiew i ćwiczenia mowy w zaburzeniach i wadach wymowy, percepcja utworów muzycznych oraz różnych zjawisk akustycznych w doskonaleniu procesów analizy i syntezy słuchowej) - 6 godz.
 • Zastosowanie muzykoterapii w stymulacji wybranych funkcji poznawczych -  6 godz.

 

D.  MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU. IV stopień.

Indywidualna i grupowa muzykoterapia aktywna. Wybrane techniki muzykoterapeutyczne w kształtowaniu sfery emocjonalno-społecznej dziecka – 60 godz.

 

 • Kiedy muzykoterapia indywidualna, kiedy grupowa? Zasady doboru członków grupy  - 2 godz.
 • Elementy psychoterapii wglądowej w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym - 13 godz.
 • Muzyczne techniki odreagowujące i relaksacyjne – 15 godz.
 •  Konstruowanie scenariuszy indywidualnych i grupowych sesji muzykoterapeutycznych oraz samodzielne prowadzenie settingów terapeutycznych (muzykoterapia indywidualna - 30 minut; muzykoterapia grupowa - 45 minut; ponadto każdemu uczestnikowi przysługiwać będzie godzina zegarowa na omówienie przeprowadzonej sesji indywidualnej oraz 45 minut na omówienie sesji grupowej) – 32 godz.
 • PODSUMOWANIE SZKOLENIA, wręczenia dyplomów i zaświadczeń o ukończeniu IV stopniowego kursu z zakresu z „Muzykoterapii w przedszkolu”

 

RAZEM 192 godz.

 

***

Warunki ukończenia:

 • obecność na zajęciach
 • samodzielne opracowanie scenariuszy indywidualnej i grupowej muzykoterapii oraz przeprowadzenie zajęć przed grupą kursantów 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu każdego z oddzielnych stopni kursu po zaliczeniu całego cyklu szkoleniowego.

Do dyspozycji materiały dydaktyczne: publikacje naukowe i metodyczne autorstwa dr Izabeli Dębickiej; artykuły dotyczące wykorzystania technik muzykoterapeutycznych w treningach komunikacji interpersonalnej oraz w pracy z grupami terapeutycznymi/szkolnymi/przedszkolnymi

***

UWAGA!

Absolwenci szkolenia, poprowadzonego przez Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę po  zaliczeniu pozytywnym kursu będą mogli nawiązać współpracę w charakterze trenera do prowadzenia zajęć z el. muzykoterapii w przedszkolach na terenie woj. mazowieckiego.

***

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

 

I zjazd:

9 i 10.03.2019

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/
Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

II zjazd:

13 i 14.04.2019

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/
Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

III zjazd:

11 i 12.05.2019
Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/
Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

IV zjazd:

 8 i 9.06.2019

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

V zjazd:

7 i 8.09.2019
Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/
Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

VI zjazd:

5 i 6.10.2019
Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/
Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

VII zjazd:

2. i 3.11.2019

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

VIII zjazd:

7 i 8. 12.2019

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h

Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/  

 

IX zjazd:

4 i 5.01. 2020

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h

Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

X zjazd:

1 i 2.02. 2020

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h

Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

XI zjazd:

7 i 8.03. 2020

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h

Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

XII zjazd:

4 i 5.04. 2020

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h

Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

RAZEM: 192 godziny

***

 

MIEJSCE

Pracownia Psychologiczna

DOBRE NASTROJE

 

00-656 WARSZAWA

ul. Śniadeckich 18/34

 

***

PRZEDPŁATA i TERMIN NABORU

Warunkiem wpisania kandydata na listę uczestników jest wpłacenie do 2 MARCA 2019 r. zaliczki w wysokości 100,00 zł

na konto


Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę
36 1140 2004 0000 3702 7465 1768

mBank


z dopiskiem "MUZYKOTERAPIA W PRZEDSZKOLU-WARSZAWA".

Równocześnie prosimy wysłać
dowód wpłaty zaliczki w postaci skanu, zdjęcia lub elektronicznego druku na adres scpitps@o2.pl. Będzie on podstawą do wpisania kandydata na listę uczestników szkolenia.

***

UWAGA!

Pierwsza zaliczka (100,00 zł) jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.

  
Zasada ta nie obowiązuje, w przypadku odwołania szkoleń z powodu nieutworzenia się grupy, bądź innych przyczyn, leżących po stronie organizatora. Kandydat może ubiegać się o zwrot zaliczki także w sytuacji, gdy sam wycofa się ze szkolenia; pod warunkiem jednak, że uczyni to najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy!

***

 Wszystkich zainteresowanych szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu ze

ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM PSYCHOTERAPII I TERAPII PRZEZ SZTUKĘ

tel. 600 817 525
mail: scpitps@o2.pl
www. psychoterapia-muzykoterapia.com.pl